Privacybeleid

Bronkhorst Bedrijfskompas, gevestigd aan Stationsstraat 82 3881 AG te Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij de uitvoering van opdrachten is Bronkhorst Bedrijfskompas verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is een individuele werkgever verwerkings-verantwoordelijke. Bronkhorst Bedrijfskompas sluit met elke opdrachtgever en met elke sub-verwerker een (sub-) verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG, al dan niet als onderdeel van de algemene voorwaarden van AVG die op de overeenkomsten met opdrachtgevers van toepassing zijn. Die verwerkersovereenkomst voldoet, net als de subverwerkersovereenkomsten, aan de AVG en regelt onder meer de verzoeken aan Bronkhorst Bedrijfskompas van betrokken werknemers om inzage en rectificatie, welke verzoeken steeds dadelijk aan de betreffende werkgever zullen worden verstrekt. 

Waarom heeft Bronkhorst Bedrijfskompas persoonsgegevens nodig?

Bronkhorst Bedrijfskompas voert in opdracht en met machtiging van opdrachtgevers controles uit van de juiste berekening en toepassing van de sociale verzekeringswet- en regelgeving. Hierbij wordt onder andere de inhouding en afdracht van sociale premies, gedifferentieerde premies, de grondslagen met betrekking tot de gedifferentieerde premie WGA en Ziektewet, de toepassing van subsidies, loonkostenvoordeel en lage inkomensvoordeel onderzocht. Aansluitend dient Bronkhorst Bedrijfskompas namens werkgevers verzoeken in tot premierestitutie en het verkrijgen van kortingen en subsidies.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om opdrachten voor werkgevers uit te kunnen voeren, in het bijzonder om premierestitutie aan te vragen en/of kortingen en subsidies te ontvangen, verwerkt Bronkhorst Bedrijfskompas de volgende gegevens van werknemers: volledige naam, adres, woonplaats, BSN, loongegevens alsmede specifieke gegevens die ingevolge de toepasselijke sociale verzekerings- en fiscale wet- en regelgeving wordt verlangd om een geldige verzoek of aanvraag te kunnen indienen bij de Belastingdienst en/of andere overheidsinstantie.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Bronkhorst Bedrijfskompas bewaart persoonsgegevens die zij van opdrachtgevers ontvangt niet langer dan nodig is voor de uitvoering van opdrachten, tenzij Bronkhorst Bedrijfskompas op grond van wet- of regelgeving persoonsgegevens langer moet bewaren. Zo dienen opdrachtgevers voor een correcte uitoefening, controle en bewaking van bepaalde rechten en aanspraken in uiteenlopende gevallen op basis van de geldende wet- en regelgeving te kunnen aantonen dat de uitoefening van rechten in overeenstemming is met de wet. Daartoe dienen relevante (dienstverband)gegevens van betrokken werknemers gedurende uiteenlopende wettelijke termijn te worden bewaard. In de gevallen waarin Bronkhorst Bedrijfskompas de permanente controle en bewaking verzorgt voor opdrachtgevers, dient Bronkhorst Bedrijfskompas de betreffende relevante (dienstverband) gegevens, waaronder BSN nummer, te bewaren gedurende die wettelijke termijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bronkhorst Bedrijfskompas deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bronkhorst Bedrijfskompas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bronkhorst Bedrijfskompas gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bronkhorst-bedrijfskompas.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bronkhorst Bedrijfskompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@bronkhorst-bedrijfskompas.nl

Dit privacy beleid kan door Bronkhorst Bedrijfskompas van tijd tot tijd worden aangepast. Bronkhorst Bedrijfskompas zal haar privacy beleid steeds op haar website publiceren.